Episode Trailers

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᑦᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᖅ 1

ᑕᖅᑭᒐᓴᓂᑦ ᐸᕐᓇᐃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒻᒦᑦ ᐃᖏᕐᕋᕗᑦ 11-ᓄᑦ ᑎᑭᑦᑐᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᓪᓗᓂᑦ ᐊᙳᑎᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐱᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ.
 


ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᖅ 2

ᐱᒋᐊᕐᓂᖓ ᐱᔭᕆᑐᔪᐊᓗᒃ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᕿᒧᒃᓯᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᓯᓚ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑯ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᑦ ᓱᒃᑲᔪᒥᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.


ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᖅ 3

ᓯᓚ ᓂᒡᓚᓱᒍᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖁᕐᓇᖅᑐᒃᑰᑲᑕᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᕿᒻᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒧᒃᓯᖅᑎᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑭᑑᖅᑐᓄᑦᑕᐅᖅ.


ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᖅ 4

ᐊᓄᕆᕐᔪᐊᒃᑰᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᖁᒥᓴᕋᐃᑦᑐᒥᑦ ᓯᑯᒥᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᙱᑦᑐᒥᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᙱᑦᑐᓂᑦ.


ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᖅ 5

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᑭᒧᒃᓯᖅᑏᑦ ᑕᑯᑎᑦᑎᕗᑦ ᕿᒻᒥᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᑐᖃᕐᒥᑦ.


ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᖅ 6

ᖃᓂᒡᓕᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᓱᖓᓄᑦ, ᐅᓐᓄᐊᓕᒫᒥᑦ ᓱᒃᑲᓴᐅᑎᕗᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᐅᑉ ᐳᐃᒍᔾᔮᙱᑕᖓᓐᓂᑦ.
 


ᓂᐅᕕᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᕌᒐᒃᓴᑦ' ᑲᑎᙵᔪᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ ᐱᒃᓱᒃ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐅᕙᓂ info@piksuk.ca