Winners

ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ 

ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ: ᓴᐃᒪᓐ ᐴᔫᓪᑦ

 

2011-ᒥ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᖅ - ᑕᓃᔅ ᒪᓕᑭ, ᓇᐅᔮᑦ

 

 

 


ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ: ᓴᐃᒪᓐ ᐴᔫᓪᑦ

 

2010-ᒥ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᖅ - ᐲᑕ ᓯᐊᑯᓗᒃ, ᓴᓂᕋᔭᒃ

 

 

 
 • 2009 -- ᐹᓪ ᒪᓕᑭ, ᓇᐅᔮᑦ
 • 2008 -- ᒨᓯᓯ ᐆᔪᑯᓗᒃ, ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ
 • 2007 -- ᑕᓃᔅ ᒪᓕᑭ, ᓇᐅᔮᑦ
 • 2006 -- ᐄᓴ ᐱᐅᙱᑦᑐᖅ, ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒃ
 • 2005 -- ᓵᓚᒪᓐ ᖃᓈᑦᑎᐊᖅ, ᓴᓂᕋᔭᒃ
 • 2004 -- ᔭᐃᐱᑎ ᐸᓪᓗᖅ, ᐃᒡᓗᓕᒃ
 • 2003 -- ᓵᒻᓴᓐ ᖃᙳᖅ, ᐃᒡᓗᓕᒃ
 • 2002 -- ᔭᐃᑯᐱ ᐊᕕᙵᖅ, ᐃᒡᓗᓕᒃ
 • 2001 -- ᔫᐱ ᐃᓯᒐᐃᑦᑐᖅ, ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ
 • 2000 -- ᔫᐱ ᐃᓯᒐᐃᑦᑐᖅ, ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ
 • 1999 -- ᔫᐱ ᐃᓯᒐᐃᑦᑐᖅ, ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ